Trudy Williams, Author at National Education Show

New video advertising opportunity at NES – starting from £199+vat!

We’re always adapting our advertising packages to accommodate our exhibitor’s needs, and recently we have received a number of requests for video advertisement opportunities at the show on 25 October 2019 at Cardiff City Hall.

As a response to this, we have introduced the opportunity to advertise your products via video or image slide in our largest seminar room of the day, which holds 180 people and hosts 5 sessions throughout the day!

These videos or slides will be played throughout the 40 minute seminar breaks in the Ferrier Suite – from the moment the seminar ends until the next one begins. Many delegates like to arrive at their seminar in good time, so these adverts would receive lots of attention at the show.

Each video or slide will be played a minimum of 4 times between each session, and we will have 5 breaks – meaning your video will be played approx 20 times throughout the day! We have the following slot types available.

1 minute video clip – £499+vat
30 second video clip – £299+vat
10 second single image slide – £199+vat

If you have a video or particular advertisement you would like to boost on the day, please get in touch and let us know!

Other advertising opportunities are running low.

There’s very limited space remaining on our Wall Calendar and Brochure Pages, which are handed out to every attendee on the day.

Copies of these are then sent out to thousands of schools across the UK during October – January after the show as advertisement for the following year. A great reach for a low price!

Our Exhibitor Spotlight Sessions are also in high demand, providing the opportunity to have a 15 minute talk in front of potential buyers advertising your company and product. This will take place on the stage in the upper hall, with opportunities to demonstrate products and conduct a Q and A.

To take advantage of any of these fantastic opportunities, please get in touch today!

If you’d like to join us at The National Education Show and National SEN Show, please don’t delay to book your stand – we have less than 5 stands left!

Booking couldn’t be easier;

Step 1 – Download a booking form here.
Step 2 – Fill in with your preferred stand numbers and return
Step 3 – Get excited for October!

We’ll see you in Cardiff City Hall!

Yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol

Yn 2017, cyhoeddodd Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg, y byddai Academi ar gyfer Arweinyddiaeth yn cael ei sefydlu fel rhan o gynllun ‘Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth Ein Cenedl’ i gefnogi holl arweinyddion addysgol Cymru. Lansiwyd yr Academi Arweinyddiaeth yn ffurfiol yn 2018, gyda Huw Foster Evans wrth y llyw fel prif Weithredwr ynghyd â 12 o benaethiaid ysgol o bob rhan o Gymru yn cydweithio i gefnogi datblygu arweinyddiaeth.

Ar hyn o bryd, mae gennym 4 aelod ychwanegol o staff yn cefnogi gwaith yr Academi Arweinyddiaeth sy’n cynnwys Cyfarwyddwr Cynorthwyol ar gyfer Datblygu Arweinyddiaeth a Sicrhau Ansawdd, Cyfarwyddwr Cynorthwyol ar gyfer Ymchwil a Pholisi, Rheolwr Busnes a Gweinyddwr. Maent yn gweithio o’n swyddfa yn Abertawe. Bu cynnydd hefyd yn nifer Cymdeithion yr Academi Arweinyddiaeth gyda phenodiad 12 arall o benaethiaid ysgol yn Ebrill 2019.

Pam creu Academi Arweinyddiaeth?

Pwrpas yr Academi Arweinyddiaeth yw meithrin gallu arweinyddiaeth yn ein system addysg. Ar yr un pryd, bydd yn sicrhau bod arweinyddiaeth o ansawdd yn cael ei ddarparu i gefnogi a datblygu arweinwyr ar bob lefel, a gwneud yn siwr bod y ddarpariaeth honno ar gael yn hawdd ac yn hygyrch i arweinwyr ledled Cymru.

Beth mae’r Academi Arweinyddiaeth yn ei wneud?

Mae’r 24 o Gymdeithion yn ymarferwyr lefel uwch sy’n gweithio yn y maes ar hyn o bryd. Maent wedi ymrwymo i ddatblygu arweinyddiaeth system trwy Gymru gyfan. Mae ganddynt ran bwysig i’w chwarae wrth ofalu bod yr Academi Arweinyddiaeth yn parhau’n gorff cynhwysol a chydweithredol a sicrhau bod gan y proffesiwn fynediad i gyfleoedd datblygu sy’n sbarduno ac ysbrydoli.

Ar hyn o bryd, mae’r Cymdeithion yn gweithio ar ddau gomisiwn. Mae’r cyntaf yn edrych ar Ddysgu Proffesiynol a Lles tra bo’r ail yn archwilio agenda’r Gymraeg mewn Addysg. Yn rhinwedd gwaith ymgynghori’r comisiynau yma, mae’r Cymdeithion yn nodi’r meysydd y mae angen eu gwella yn ogystal â chryfderau y gellir eu rhannu. Rydym wedi cynnal digwyddiadau rhanbarthol a thraws-ranbarthol yn ogystal â chynadleddau cenedlaethol i rannu gwybodaeth am arfer effeithiol.

Cymeradwyo’r Ddarpariaeth Bresennol

Trwy broses gymeradwyo’r Academi Arweinyddiaeth yr ydym yn cydnabod darpariaeth arweinyddiaeth o ansawdd sydd eisoes ar waith yn ein system.

Mae’r broses gymeradwyo’n cynnwys dau gam. Mae’r panel sy’n gyfrifol am gam 1 yn cynnwys 4 o Gymdeithion dan gadeiryddiaeth y Cyfarwyddwr Cynorthwyol ar gyfer Datblygu Arweinyddiaeth a Sicrhau Ansawdd. Maent yn defnyddio cyfres o feini prawf i asesu’r ddarpariaeth. Os yw’r ddarpariaeth yn bodloni’r gofynion hynny, mae’n symud ymlaen i gam 2 ac ail banel dan gadeiryddiaeth Prif Weithredwr yr Academi Arweinyddiaeth. Mae’r cam yma’n cynnwys craffu ar dystiolaeth bellach ac effaith y ddarpariaeth trwy brosesau sicrhau ansawdd, cyflwyniad gan y darparwyr a chyfle i’r panel holi’r darparwyr am eu darpariaeth. Os yw’r ddarpariaeth yn llwyddo i fodloni gofynion yr ail gam, caiff y ddarpariaeth lwyddiannus ei rhestri ar ein gwefan www.nael.cymru ac fe hysbysir Llywodraeth Cymru. Anogir darparwyr sy’n aflwyddiannus yn y broses i ddatblygu eu darpariaeth ymhellach, gyda chefnogaeth yr Academi Arweinyddiaeth, cyn ail-gyflwyno eu cais.

Llwybr Arloesi – Cyfle i fod yn greadigol

Gyda chwricwlwm newydd ar y gorwel mae gofyn i arweinwyr ledled Cymru ystyried sut y byddan nhw’n cefnogi ac yn arwain ar y 4 diben, 6 maes dysgu a phrofiad, 12 egwyddor addysgeg a’r safonau proffesiynol newydd ar gyfer dysgu ac arweinyddiaeth ymhlith rhestr o flaenoriaethau eraill. Mae’r Academi Arweinyddiaeth yn galw arnoch i fod yn greadigol ac arloesol wrth ddyfeisio cyfleoedd datblygu arweinyddiaeth ‘newydd’ ac fe allem gynnig cefnogaeth ariannol i chi ddatblygu’r ddarpariaeth yma.

Mae canllawiau manwl a ffurflenni cais ar gael ar www.nael.cymru neu gallwch gysylltu â ni gydag unrhyw ymholiad drwy e-bost: post@agaaa.cymru.

Exhibitor Blog Spotlight: The National Academy for Educational Leadership

In 2017, the Education Minister Kirsty Williams announced as part of Education in Wales: Our National Mission, that there would be a Leadership Academy established to support all educational leaders across Wales.  In 2018, the Leadership Academy was formally launched with its Chief Executive Officer, Huw Foster-Evans, at the helm along with 12 Associate headteachers from across Wales to support leadership development.

Currently, there are 4 additional members of staff to support the work of the Leadership Academy which include an Assistant Director for Leadership Development and Quality Assurance, an Assistant Director for Research and Policy, a Business Manager and Administrative Support, who are all based in Swansea.  There has also been an increase to the Leadership Academy Associate role with a further 12 headteachers appointed in April 2019.

Why have a Leadership Academy?

The purpose of the Leadership Academy is to build leadership capacity in our educational system. At the same time, it will ensure that there is good quality leadership provision which supports and develops leaders at all levels, and which is available and accessible to all leaders across Wales.

What is the Leadership Academy doing?

The 24 Associates who are serving practitioners at senior level, are engaged in developing system leadership across Wales.  They have a major role in ensuring that the Leadership Academy continues to be inclusive and collaborative and that the profession has access to developmental opportunities which are motivational and inspirational.

The Associates are currently working on two commissions – one which looks at Professional Learning and Wellbeing and the second which explores the Welsh in Education agenda.  Through the enquiry work carried out on these commissions, the Associates are identifying areas for improvement as well as strengths to be shared.  Events for sharing effective practice have included regional and cross-regional work as well as national conferences.

Endorsement of Current Provision

Through the Leadership Academy’s endorsement process, we recognise the quality leadership provision which is currently being delivered in our system.

The endorsement process comprises of two stages.  The panel for stage 1 comprises of 4 Associates and is chaired by the Assistant Director for Leadership and Quality Assurance, who assess the provision against a set of criteria. If the provision meets the criteria, it progresses to stage 2 where a second panel is chaired by the Chief Executive of the Leadership Academy.  During this stage there is scrutiny of further evidence and impact through quality assurance processes, a presentation by the provider and an opportunity for the panel to question the providers about their provision.  If the provision is successful at stage 2, the successful provision is listed on our website www.nael.cymru and Welsh Government are informed.  Providers who are unsuccessful in the process are encouraged to develop their provision further, with the support of the Leadership Academy, before re-submission.

The Innovation Pathway – Time to be creative

With a new curriculum on the horizon leaders across Wales are having to think about how they will support and lead on the 4 purposes; 6 areas of learning and experience; 12 pedagogical principals; the new professional standards for teaching and leadership amongst a list of other priorities.  The Leadership Academy is calling on you to be creative and innovative in devising ‘new’ leadership development opportunities and we could support you financially in the development of this provision.

Full guidance and application forms can be found at www.nael.cymru or for all queries, please contact post@agaaa.cymru

LAST CHANCE: These NES sessions have less than 10 spaces left!

This year, our CPD accredited seminars at The National Education Show are selling out at record speed – with 6 seminars already completely full! October 25 is set to be a fantastic day, and we want to make sure you’re getting the most out of the show.

It doesn’t look like bookings will slow down any time soon, so if you’d been considering a certain seminar, please book as early as possible to avoid disappointment. Our new SEN and ALN based seminars are proving extremely popular, so get yours today!

With 40 CPD accredited seminars to choose from at The National Education Show, we have a great range of teaching based topics to explore, presented by the UK’s most popular education experts! If you’ve been looking for ways to make your work day more streamlined and cost effective, we also have over 150 companies offering amazing school products, supplies and services at the show, too.

The below sessions have less than 10 seats left, and are very likely to sell out before the end of the month.  

To avoid missing out, please order your tickets as soon as possible by clicking here. 

You can also meet and discuss your school’s requirements with our fantastic exhibitors – a selection of them are featured below! A warm welcome to our newest exhibitors.

To view all of our NES exhibitors, please click here. 

Just 2 weeks left to claim your 50% discount for group bookings at NES!

There’s just 2 weeks left to make the most of our fantastic 50% discount for group bookings at Wales’ biggest education show. Group bookings discount will be officially ending on 30 June 2019.

Our discount has helped so many schools/educational organisations in Wales and across the UK in saving money on high-quality, effective CPD accredited training – but we want to help lots more in these final weeks!

With 40 CPD accredited seminars to choose from at The National Education Show, we have a great range of teaching based topics to explore, presented by the UK’s most popular education experts! If you’ve been looking for ways to make your work day more streamlined and cost effective, we also have over 150 companies offering amazing school products, supplies and services at the show, too.

With a 50% discount, these seminars are just £5 per person, meaning your staff can each gain 5 CPD hours for just £25 for a whole day of exciting and innovative talks – amazingly cheap INSET! Get in touch today to save your school hundreds on an INSET/PD day!

Seminars Include: 

 • Super Scribers – Engaging activities to support fine motor skills for handwriting.
  Helen Battelley
 • ‘I’M NOT NAUGHTY!’ Supporting children with Oppositional Demand Disorder (ODD) and Pathological Demand Avoidance (PDA)
  Karen Ferguson
 • Supporting the most vulnerable children in your school
  Lorraine Petersen 
 • Growing Up In The Online World
  Chris Skinner
 • The impact of No Written Feedback on pupil progress and staff well-being
   Julie Rees
 • We’ve Tried Plan A – Now What’s Plan B? Practical & effective ways to help manage challenging pupils.
  Nicola S Morgan

You can also meet and discuss your school’s requirements with our fantastic exhibitors – a selection of them are featured below! A warm welcome to our newest exhibitors.

Find all your school and education solutions under one roof this October!

Do you find yourself spending far too much time scouring the internet, shops and catalogues to find the most cost effective and productive services, supplies and solutions for your school or organisation? You can fit it all in to one day at Wales’ biggest education show.

Whether your school is looking for more equipment, training, lesson resources, software and computer systems, or inspiration for exciting new lessons and challenges – National Education Show and SEN Show 2019 is the place to be this October!

We have over 150 companies in attendance on 25 October, offering a range of on-site demonstrations, show-exclusive discounts and free trials for all of your school’s needs.

It’s free to enter our exhibition for the day, and also offers fantastic opportunities to network with other education professionals and get up to date on industry news and updates. Order a free expo ticket here.

Our full exhibitor list can be viewed here. Or, check out a large selection of our companies in our logo gallery below.

Booking to visit these fantastic companies couldn’t be easier!

Step 1: Click here for Tickets Page
Step 2: Order a “General Entry Pass” Ticket (and some extra seminars if desired)
Step 3: Invite Your Friends!
Step 4: Join us on 25 October 2019 @ Cardiff City Hall.

We can’t wait to see you there!

NES Award Applications Extended: One more month to enter our Innovation Award!

Download our Award Application Form Here

We’ve already had a fantastic response for our NES Innovation Award, with some amazing entries already in the competition. But we want to see more of our great exhibitors and customers recognised for their achievements towards improving learning and school life.

So, we have extended our award applications deadline until the end of 31st July, and also opened up the competition to all UK based companies! Continue reading to learn how you can get involved.

Overview

Our award criteria is fairly straightforward; we’re looking for any products, services, solutions or initiatives that have been offered and provided for schools this year that have created significant change, improvements or innovation within the establishment. We’re looking for ideas that are adventurous, unique and effective in their aims and have evidence to support it.

The award will be judged by an independent panel of teachers based in South Wales. They will judge entries on the originality of the idea, the effectiveness of its utilisation in schools, potential development opportunities of the product or service, and the overall brand impact of the company. If your new service or product is making waves in the education sector – we want to know about it!

The Process

 • Download a form from the button above and return before 31st July (One entry per product, multiple entries allowed per company).
 • Entries cost £49+vat, and all evidence should be supplied with application form.
 • Judging complete by 25th September 2019.
 • Winner notified by September 30th 2019.
 • Award given on the day of National Education Show (25th October 2019)

Winners will receive a trophy during The National Education Show, and plenty of other great perks including:

 • Company Logo on Show’s Front Web Page
 • Logo in Delegate Brochure
 • Full-page write-up in delegate brochure
 • Use of National Education Show Award logo on marketing and communications materials.
 • Interview with film crew on day of the event.

This a fantastic opportunity to show off your exciting and innovative education services to the Welsh market and across the UK. We wish you all the best of luck with your entries.

“Winning the NES Innovation Award was incredible. It really highlighted the work we do to build childrens’ confidence in maths and we are delighted to be working with so many schools we met at the event”. – Nicola Chilman, Co-Founder of DoodleMaths

The National Education Show held at City Hall Cardiff on 16th November 2018

4 Exciting Changes to The National Education Show 2019!

 1. We’ve re-vamped our style
  We’ve taken all the best parts of our original brand and revamped so we’re slicker, more colourful and easier on the eye. Our new branding is rolling out gradually onto all of our brochures, social media pages and all of our communications. We love it, and hope that you do too!
 2. Incorporating the SEN Show for 2019!
  The NES Team aim to make our event as beneficial, inclusive and accessible for as many types of teaching and non-teaching staff that we possibly can – which is why this year we will be incorporating the brand new National SEN Show at the event in October.
  Alongside our mainstream school seminars, we have also introduced a selection of seminars designed for SEN/ALN settings, or the SEN coordinators within your organisation. Parents or carers of children with SEN or ALN are welcome to join in on the day too, with a fantastic selection of exhibitors also offering solutions, products and supplies for the SEN/ALN sector.
 3.  Welcome to our new director.
  At the NES office, we would like to welcome our new director to the team, Einir A Williams!
  Einir has over 14 years’ experience in teaching within a Primary School setting, having taken many teaching and acting headteacher roles in North Wales. She has now joined us in Cardiff and has been working closely with the show for the past three years, and we can’t wait to build the show further with her knowledge and experience. Einir is also a first-language Welsh speaker, and heads up all of our Welsh language communication within the office, which has inspired us to expand to a 2nd venue in Conwy for 2021! Which brings us to our next point…
 4. We’re taking The National Education Show to North Wales!
  In June 2021, The National Education Show will be breaking new ground and travelling up to North Wales for a brand new and exciting event in Conwy. Following on from our success in Cardiff, we wanted to extend the fantastic opportunity for education professionals in other parts of Wales. The team are also passionate about promoting and maintaining the Welsh language and – thanks to the driving force of Einir A Williams – we feel this is a fantastic time to take this big step into pastures new.Further details of our event in Conwy will be available very soon, but if you would like to know more about any of these important changes, please get in touch with us today!  

Can’t join us in October? There’s plenty more ways to advertise your brand!

If exhibiting isn’t in your marketing plan for this year, but you’d still like to advertise to our 3,000 delegates on the day of The National Education Show in Cardiff, we have ways of making that possible with advertisement or sponsorship!

There’s plenty of ways of getting your name and brand out there on 25 October 2019, through advertising or sponsorship packages. We’ve listed all of these opportunities below.

Taking up one of these extra packages is a great way of being involved on the day, and there are some great benefits to this!

Sponsorship can…..

 • Raise your profile within the Education sector
 • Develop new business leads
 • Showcase new products, services and innovations
 • Enhanced exposure to your target audience
 • Exposure to key decision makers and influencers in the Education sector

Our seminar rooms are available to sponsor for the day, allowing you the ability to advertise your business to our seminar visitors.
You can leave literature on delegate seats and also have you company banner at the front of the seminar room, right next to the main action!

The visitor brochure is handed out to all delegates on the day (approx 3,000), and is often taken by our delegates following the event who pass them on to their colleagues and friends.
We have a range of sizes and prices above, a great way of advertising an ongoing offer, or a new product.

The NES Wall Calendar will also be handed out to all delegates on the day, as an insert inside their brochures on the day. Many of these calendars will end up in staff rooms and education offices throughout Wales and the rest of the UK – with the potential of being seen by many potential customers.
We have space on the border for companies to advertise, whether that be a simple logo, or a small advert about the company. This option is very popular with our exhibitors, so spaces will fill up quickly!

We also have space still available for some of out other sponsorship packages, including leaflet inserts, a blog on our website, or having your logo printed on our delegate lanyards and on our registration desk.
If you’d like to take advantage of one of these great opportunities, please get in touch today for more information!

Treat your staff to an unforgettable INSET or PD day at the NES!

Head to our downloads page for Delegate Guide, Booking Form and lots more show info!

The National Education Show brings together thousands of education professionals to Cardiff City Hall every year at our annual event, and it’s no wonder why it’s so popular with teaching, non-teaching and education staff!

We have so much on offer for all types of visitor, whether you’re looking to develop your skills in the classroom, explore new education products available to your organisation, or network with like-minded individuals in a relaxed but professional environment. You can do all of that and more under one roof at NES Wales!

What you have to look forward to….

1. A fantastic programme of over 40 CPD accredited seminars – view programme.
Accredited by Agored Cymru, every one of our seminars is worth 1 CPD hour, providing you with the opportunity to gain 5 CPD hours of the course of the day – for just £10+vat per seminar!
Our seminars focus on a great range of different topics, learner groups and age ranges to provide an opportunity for all types of educational establishment.
We also offer a 50% discount for school group bookings. Get in touch today to claim yours!

2. Opportunity to explore 135+ education and school products, supplies and services – view exhibitor list.
Our exhibition brings together hundreds of great education-based companies offering a huge range of teaching and school products, supplies and services designed to improve both pupil and staff performance.

3. Hear from a selection of the UK’s leading education experts
This year at NES we have an amazing line-up of speakers who are the leading experts in their fields including Fin O’Regan, Lorraine Petersen, Nicola S Morgan, Wendy Lee and many more.

4. Network with people from across Wales and the rest of the UK 
The show welcomes thousands of educational professionals to city hall from all walks of life and levels of experience, providing a great opportunity to meet people passionate about the same topics as you are.

5. Something for everyone
We aim to make our show relevant and appealing to so many different types of education staff, by providing opportunities for all. There’s something here for everyone, whether you are interested in Primary, Secondary, SEND/ALN, Inclusion, Behaviour, Management, Procurement… the list goes on!

So if you’d like to join us, please get in touch at info@nationaleducationshow.com or call 02922 400382.