Cyfri'r diwrnodau cyn Sioe Addysg Genedlaethol 2018:

Day
Hour
Minute
Second

Seminarau

Amser Seminar

9:30-10:30

Sut i Fagu Hyder, Personoliaeth a Pherfformiad

Mae’r sessiwn rhyngwelthiol yma yn llawn tips a thechnegau cadarn i helpu unigolion i oresgyn diffyg hyder.
Read More

Ymdrin â Honiadau yn erbyn Gweithwyr Proffesiynol

Ydych chi'n gwybod beth i'w wneud er mwyn sicrhau y ceir cyn lleied â phosibl o honiadau yn erbyn gweithwyr proffesiynol?
Read More

Defnyddio Adnoddau CBAC er mwyn Datblygu Sgiliau

Cyflwyniad i'r deunyddiau digidol newydd ar wefan adnoddau CBAC a ddatblygwyd yn benodol er mwyn hyrwyddo sgiliau dysgwyr.
Read More

Rheoli Gwrthdaro mewn Amgylchedd ‘Ystafell Ddosbarth’

Bydd y cyfuniad o waith theori a gwaith ymarferol yn cynnig cyfle i'r cyfranogwyr drafod ac ystyried materion o'r fath mewn amgylchedd dysgu diogel.
Read More

R&B Personol – Llesiant Athrawon – Rydych Chi’n Werth y Byd!

Yn ystod y sesiwn hon, bydd Nina Jackson yn eich helpu i nodi eich rhinweddau arbennig ac i ddysgu sut i ddweud 'Na' yn hawdd.
Read More

Offerynnau Taro’r Corff yn null STOMP – Beat Goes On

Sesiwn hwyliog eto eleni gan Ollie sy'n addas i bawb. Does dim angen cefndir cerddorol ganddoch i fwynhaw hwn!
Read More

Nodi, Diagnosio a Thrin Cyflyrau Meddygol Parhaus sy’n Effeithio ar Blant

Byddwch yn dysgu sut i adnabod a thrin plentyn neu athro sy'n dioddef o gyflyrau meddygol megis Asthma, Diabetes neu Anaffylacsis.
Read More

Datblygu Ymresymu Rhifyddol

Os ydych yn awyddus i wella'r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd a'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol yn eich ysgol, dyma'r gweithdy i chi.
Read More
Amser Seminar

11:00-12:00

Cyflwyniad i CPR a defnyddio Diffibriliwr mewn Ysgol

Cyflwyniad gwych i ddefnyddio diffibilwr a sgiliau achub bywyd oedolion a phlant yn eich ysgol neu sefydliad.
Read More

Dulliau Syml a Chyflym i Reoli Pobl Anodd yn Effeithiol

Ydych chi'n delio hefo pobl anodd yn y gweithle? Seminar hwyliog a llawn syniadau i ddatblygu eich hyder a sgiliau i ddelio a hwy yn effeithiol.
Read More

Ymwybyddiaeth Ofalgar mewn Addysg

Seminar ymarferol gan roi trosolwg byr ar ymagweddau yn seiliedig ar ymwybyddiaeth ofalgar a sut y gall y rhain gefnogi staff o fewn ysgolion.
Read More

Datblygu’r Ystafell Ddosbarth sy’n Ystyriol o SIY mewn Ysgolion sy’n Ystyriol o SIY

Seminar wedi'i chynllunio ar gyfer athrawon prif ffrwd ac athrawon pwnc yn ystod pob cyfnod addysg y mae ganddynt ddisgyblion SIY yn eu dosbarth.
Read More

Dechrau Symud!

Bydd y sesiwn hynod ymarferol hon yn ysbrydoli gweithgareddau symud yn ystod y blynyddoedd cynradd.
Read More

Dymchwel y Rhwystrau: Gwella Cyflawniad Bechgyn

Mae'r seminar hon yn ystyried beth sydd ei angen i ddymchwel rhwystrau a gwella cyflawniad bechgyn a sut y gallai hyn effeithio ar eich ysgol chi.
Read More

Dysgu Gweladwy yn yr Ystafell Ddosbarth

Bydd y gweithdy hwn yn cyflwyno safbwynt ar waith 'Visible Learning' ac ymchwil pwerus Carol Dweck ar feddylfryd twf.
Read More

Dwli ar Ieithoedd, Dwli ar Ddysgu

Bydd y seminar hon yn ystyried sut i annog disgyblion i ddysgu ieithoedd a sut i feithrin eu hyder a'u gwydnwch yn yr ystafell ddosbarth.
Read More

Gwyliadwrus: Diogelu Pobl Ifanc rhag Hiliaeth, Radicaleiddio ac Eithafiaeth Adain Dde

Mae Gwyliadwrus yn cynnig ymateb amser real i fater hollbwysig sy'n effeithio ar bobl ifanc, teuluoedd a chymunedau.
Read More
Amser Seminar

12:30-13:30

Arferion da wrth gyflwyno ABCh

Nod y gweithdy hwn yw cefnogi tiwtoriaid i gyflwyno ac asesu’r cwricwlwm addysg bersonol a chymdeithasol.
Read More

Mantell yr Arbenigwr: Dysgu a Arweinir gan Ddilema

Seminar hwyliog i ddangos sut y gall amddiffyn plant o fewn cyd-destunau dwysau dysgu ddatblygu'r broses ymholi.
Read More

Y Frechdan Fathemateg!

'Brechdan Fathemateg' syml ond hynod effeithiol i'ch helpu i gynllunio ar gyfer gwersi mathemateg pwrpasol ar gyfer pob ystod oed.
Read More

Gwydnwch Meddwl – Ffyrdd Ymarferol o Ddatblygu Disgyblion Gwydn

Mae gwydnwch bellach yr un mor bwysig â dysgu academaidd a lles. Seminar llawn syniadau a dulliau i'w ddatblygu yn eich ysgol gyda disgyblion a staff.
Read More

Cynnal Safonau yn yr Ardaloedd

Syniadau ar gyfer meithrin dysgwyr annibynnol, gan roi pwyslais ar hunan arfarnu a hunan asesu.
Read More

Hyfforddiant i Gefnogi Ymreolaeth Athrawon a Chyrhaeddiad Myfyrwyr

Yn ystod y sesiwn fer hon, byddwn yn datblygu gwybodaeth bresennol arweinwyr ac yn rhoi fframwaith iddynt gynnal sgyrsiau hyfforddi pwerus.
Read More

Cefnogi Safonau mewn Gwyddoniaeth

Seminar llawn syniadau i gefnogi safonau mewn gwyddoniaeth drwy ddefnyddio dulliau hunanasesu ac asesu cyfoedion.
Read More

Addysg Guerrilla

Seminar yn cyflwyno 'Addysgu Guerrilla' - term a ddefnyddir gan Jonathan wrth gyfeirio at ei gyfuniad clodwiw o greadigrwydd drwy ddysgu.
Read More

Newid er mwyn Newid: Sut i’w Reoli – Deall y Cwricwlwm Newydd i Gymru

Sesiwn i ystyried sut y gallwch ddefnyddio cryfderau a nodweddion cadarnhaol llwyddiant eich ysgol er mwyn rhoi'r cwricwlwm newydd ar waith.
Read More
Amser Seminar

14:00-15:00

Hunanasesu ac Asesu Gwaith Cyd-ddisgyblion

Seminar i gyflwyno sut gall blant ifanc hunanasesu eu gwaith a’u cyfoedion ac edrych ar gysyniadau yn adoddiad Donaldson ac ESTYN.
Read More

Cŵn yn helpu plant (ac oedolion) yn yr ysgol

Bydd y seminar yn amlinellu'r broses o gyflwyno ci i'r ystafell ddosbarth mewn ysgolion cynradd i'r cyfranogwyr.
Read More

Dewch Allan – Archwilio, Arbrofi a Mwynhau!

Mae'r sesiwn hon yn sesiwn ymarferol fydd yn cynnig syniadau ardderchog a gweithgareddau diddorol a hwyliog i roi cynnig arnynt gyda'ch disgyblion.
Read More

Rhagoriaeth Ddyddiol yn yr Ystafell Ddosbarth Gynradd

Gan ystyried egwyddorion Donaldson, byddwn yn cynnig syniadau addysgu ymarferol sydd wedi'u gweithredu'n llwyddiannus er mwyn meithrin rhagoriaeth.
Read More

Mae Angen Pentref Cyfan i Fagu Plentyn (a Dau Eliffant)

Sesiwn i annog rhieni i ymgysylltu a defnyddio creadigrwydd a llythrennedd i ymgysylltu dysgwyr â'r cwricwlwm yn greadigol.
Read More

Gobeithio’r Gorau? Neu Baratoi ar gyfer y Gwaethaf? Rhoi Tystiolaeth Ddiogelu.

Bydd y sesiwn hon yn cyflwyno'r camau ymarferol y gallwch eu cymryd i baratoi eich hun a'ch ysgol ar gyfer sefyllfa o'r fath.
Read More

Sut i Hybu Hyder, Personoliaeth a Pherfformiad

Ydych chi'n ansicr a swil? Mae'r sesiwn ryngweithiol hon yn llawn cyngor a thechnegau er mwyn helpu eraill i oresgyn problemau hyder.
Read More

Torri Tir Newydd ym maes Dysgu

Drwy egwyddorion Donaldson, bydd Hywel a Debra yn edrych ar sut y gall cwricwlwm newydd i Gymru ddod yn ffordd gyffrous i'w gyflwyno i blant.
Read More

Ffyrdd Ymarferol o Reoli Disgyblion ag ADHD yn Llwyddiannus

Bydd y cyflwyniad hwn yn amlinellu amrywiaeth o strategaethau ar gyfer addysgu a rheoli plant a phobl ifanc ag ADHD mewn lleoliadau cynhwysol.
Read More

Ystafelloedd Dosbarth Cydlynol: Sut i Fynd i’r Afael â Gangiau, Cyllyll a Thrais Difrifol gan Bobl Ifanc yn yr Ysgol

Dewch i glywed sut y gall gwasanaethau arloesol, diwrnodau i ddinasyddion a diwrnodau cyfoethogi leihau'r risg o ymddygiad sy'n bygwth bywyd.
Read More

Cŵn yn Helpu Plant (ac Oedolion) yn yr Ysgol

Ydych chi wedi meddwl cael ci yn yr ysgol? Seminar i amlinellu'r broses o gyflwyno ci i'r ystafell ddosbarth mewn ysgolion cynradd.
Read More
Amser Seminar

15:30-16:30

Yr ethos cynhwysol. Be ydi cynhwysiad ?

Ydych chi'n chwilio am dechnegau i gefnogi eich disgyblion mwyaf bregus a rhoi cyfle iddynt lwyddo?
Read More

Deg Awgrym Euraidd ar gyfer Rheoli Amser a Thasgau yn Effeithiol

Gydag amser, mae unrhyw beth yn bosibl, hebddo, does dim.
Read More

Addysgu Noeth

Sut y gallwch ysbrydoli a sicrhau dysgu a chynnydd heb adnoddau, gwerslyfrau, llungopïau, dyfeisiau dysgu digidol ac apiau?
Read More

Carwch eich Ymennydd Dyslecsig!

Sesiwn ymarferol a rhyngweithiol sy'n dangos strategaethau amlsynhwyraidd i ymgysylltu disgyblion dyslecsig â dysgu.
Read More

Y Cryfderau a’r Sgiliau sydd eu Hangen ar Weithwyr Proffesiynol er mwyn Gweithio gyda Phlant sydd wedi Dioddef Trawma

Mae'r sesiwn hon yn ystyried sut i werthfawrogi'r negeseuon cudd wrth gyfathrebu â phlant gofidus a phlant sydd wedi dioddef trawma.
Read More

Dod â Donaldson yn Fyw: Y Deuddeg Egwyddor Addysgegol i Gymru ar Waith.

Ydych chi'n barod at ddyfodiad y Cwricwlwm newydd? Daw cwricwlwm yn fyw yn yr ystafell ddosbarth, a dim ond yn yr ystafell ddosbarth.
Read More

Cysylltu Pobl Ifanc â Rhieni yn y Carchar

Bydd y seminar hon yn ystyried yr effaith a gaiff rhiant yn y carchar ar blant a phobl ifanc.
Read More

Defnyddio Adnoddau CBAC er mwyn Datblygu Sgiliau

Cyflwyniad i'r deunyddiau digidol newydd ar wefan adnoddau CBAC a ddatblygwyd yn benodol er mwyn hyrwyddo sgiliau dysgwyr.
Read More

Cysylltu

Os hoffech gysylltu â'r Sioe Addysg Genedlaethol, gallwch wneud hynny drwy lenwi'r ffurflen gyswllt isod. Bydd aelod o'n tîm yn cysylltu â chi maes o law.

Invalid Email
Invalid Number

Y Sioe Addysg Genedlaethol

4ydd Llawr,

15 Sgwâr Mount Stuart,
Bae Caerdydd,
Caerdydd, CF10 5DP

029 2240 0382

info@nationaleducationshow.com​