Yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol

Yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol

Yn 2017, cyhoeddodd Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg, y byddai Academi ar gyfer Arweinyddiaeth yn cael ei sefydlu fel rhan o gynllun ‘Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth Ein Cenedl’ i gefnogi holl arweinyddion addysgol Cymru. Lansiwyd yr Academi Arweinyddiaeth yn ffurfiol yn 2018, gyda Huw Foster Evans wrth y llyw fel prif Weithredwr ynghyd â 12 o benaethiaid ysgol o bob rhan o Gymru yn cydweithio i gefnogi datblygu arweinyddiaeth.

Ar hyn o bryd, mae gennym 4 aelod ychwanegol o staff yn cefnogi gwaith yr Academi Arweinyddiaeth sy’n cynnwys Cyfarwyddwr Cynorthwyol ar gyfer Datblygu Arweinyddiaeth a Sicrhau Ansawdd, Cyfarwyddwr Cynorthwyol ar gyfer Ymchwil a Pholisi, Rheolwr Busnes a Gweinyddwr. Maent yn gweithio o’n swyddfa yn Abertawe. Bu cynnydd hefyd yn nifer Cymdeithion yr Academi Arweinyddiaeth gyda phenodiad 12 arall o benaethiaid ysgol yn Ebrill 2019.

Pam creu Academi Arweinyddiaeth?

Pwrpas yr Academi Arweinyddiaeth yw meithrin gallu arweinyddiaeth yn ein system addysg. Ar yr un pryd, bydd yn sicrhau bod arweinyddiaeth o ansawdd yn cael ei ddarparu i gefnogi a datblygu arweinwyr ar bob lefel, a gwneud yn siwr bod y ddarpariaeth honno ar gael yn hawdd ac yn hygyrch i arweinwyr ledled Cymru.

Beth mae’r Academi Arweinyddiaeth yn ei wneud?

Mae’r 24 o Gymdeithion yn ymarferwyr lefel uwch sy’n gweithio yn y maes ar hyn o bryd. Maent wedi ymrwymo i ddatblygu arweinyddiaeth system trwy Gymru gyfan. Mae ganddynt ran bwysig i’w chwarae wrth ofalu bod yr Academi Arweinyddiaeth yn parhau’n gorff cynhwysol a chydweithredol a sicrhau bod gan y proffesiwn fynediad i gyfleoedd datblygu sy’n sbarduno ac ysbrydoli.

Ar hyn o bryd, mae’r Cymdeithion yn gweithio ar ddau gomisiwn. Mae’r cyntaf yn edrych ar Ddysgu Proffesiynol a Lles tra bo’r ail yn archwilio agenda’r Gymraeg mewn Addysg. Yn rhinwedd gwaith ymgynghori’r comisiynau yma, mae’r Cymdeithion yn nodi’r meysydd y mae angen eu gwella yn ogystal â chryfderau y gellir eu rhannu. Rydym wedi cynnal digwyddiadau rhanbarthol a thraws-ranbarthol yn ogystal â chynadleddau cenedlaethol i rannu gwybodaeth am arfer effeithiol.

Cymeradwyo’r Ddarpariaeth Bresennol

Trwy broses gymeradwyo’r Academi Arweinyddiaeth yr ydym yn cydnabod darpariaeth arweinyddiaeth o ansawdd sydd eisoes ar waith yn ein system.

Mae’r broses gymeradwyo’n cynnwys dau gam. Mae’r panel sy’n gyfrifol am gam 1 yn cynnwys 4 o Gymdeithion dan gadeiryddiaeth y Cyfarwyddwr Cynorthwyol ar gyfer Datblygu Arweinyddiaeth a Sicrhau Ansawdd. Maent yn defnyddio cyfres o feini prawf i asesu’r ddarpariaeth. Os yw’r ddarpariaeth yn bodloni’r gofynion hynny, mae’n symud ymlaen i gam 2 ac ail banel dan gadeiryddiaeth Prif Weithredwr yr Academi Arweinyddiaeth. Mae’r cam yma’n cynnwys craffu ar dystiolaeth bellach ac effaith y ddarpariaeth trwy brosesau sicrhau ansawdd, cyflwyniad gan y darparwyr a chyfle i’r panel holi’r darparwyr am eu darpariaeth. Os yw’r ddarpariaeth yn llwyddo i fodloni gofynion yr ail gam, caiff y ddarpariaeth lwyddiannus ei rhestri ar ein gwefan www.nael.cymru ac fe hysbysir Llywodraeth Cymru. Anogir darparwyr sy’n aflwyddiannus yn y broses i ddatblygu eu darpariaeth ymhellach, gyda chefnogaeth yr Academi Arweinyddiaeth, cyn ail-gyflwyno eu cais.

Llwybr Arloesi – Cyfle i fod yn greadigol

Gyda chwricwlwm newydd ar y gorwel mae gofyn i arweinwyr ledled Cymru ystyried sut y byddan nhw’n cefnogi ac yn arwain ar y 4 diben, 6 maes dysgu a phrofiad, 12 egwyddor addysgeg a’r safonau proffesiynol newydd ar gyfer dysgu ac arweinyddiaeth ymhlith rhestr o flaenoriaethau eraill. Mae’r Academi Arweinyddiaeth yn galw arnoch i fod yn greadigol ac arloesol wrth ddyfeisio cyfleoedd datblygu arweinyddiaeth ‘newydd’ ac fe allem gynnig cefnogaeth ariannol i chi ddatblygu’r ddarpariaeth yma.

Mae canllawiau manwl a ffurflenni cais ar gael ar www.nael.cymru neu gallwch gysylltu â ni gydag unrhyw ymholiad drwy e-bost: post@agaaa.cymru.